LABOR BİLİŞİM MEDİKAL İNŞ. YAY. TİC. LTD.ŞTİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Labor Bilişim Medikal İnş. Yay. Tic. Ltd.Şti (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

 

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz.

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

 


A.    İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI

Aşağıda sayılan kişisel verileriniz ilgili kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kimlik ve İletişim Verileri gibi kişisel verileriniz; fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişilere bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla,

Fiziksel Mekan Güvenliği gibi kişisel verileriniz; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi gibi amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.


B.   KİŞİSEL VERİLERİN, HANGİ YÖNTEMLERLE VE HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLANDIĞI

Kişisel verileriniz, Kanunda belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak, ziyaretçi kaydı tutulması amacıyla sizlerden ve kamera sistemleri ve nadiren sair iletişim yolları vasıtasıyla; aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır;

 

1.       Ziyaretçinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.

 


C.   KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILDIĞI

Kişisel verileriniz; KVKK ’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; olağan durumlarda, kimlik ve mesleki deneyim verileriniz herhangi bir alıcı grubuna aktarılmamakla birlikte, iş sağlığı güvenliği kapsamında ortaya çıkacak durumlar halinde ve çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, hissedarlara ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarım yapılabilmektedir.


D.   KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11 inci maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için https://www.tercihanalizi.com/ internet sitemizde yer alan Başvuru Formu ’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Üniversiteler Mah. 1596. Cad. No:95 A İç Kapı No:36 Çankaya/Ankara adresine, yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.