LABOR BİLİŞİM MEDİKAL İNŞ. YAY. TİC. LTD.ŞTİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Labor Bilişim Medikal İnş. Yay. Tic. Ltd.Şti (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

 

Sayın Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcıları,

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz.

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

 

A.     İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI

Aşağıda sayılan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz ilgili kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

 

Kimlik Verileri gibi kişisel verileriniz; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, mal veya hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep veya şikayetlerin takibi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ürün veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

İletişim Verileri gibi kişisel verileriniz; mal veya hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep veya şikayetlerin takibi, ürün veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Mesleki Deneyim Verileri gibi kişisel verileriniz; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

Müşteri İşlem Verileri gibi kişisel verileriniz; mal veya hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ürün veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar gibi kişisel verileriniz; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

 


B.     KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ YÖNTEMLERLE VE HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLANDIĞI

Kişisel verileriniz, Kanunda belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak sözleşme kurulmasına yönelik yapılan görüşmeler esnasında, özellikle yazılı sözleşme, e-posta, fiziki evrak, kamera sistemleri ve nadiren sair iletişim yolları vasıtasıyla ve aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır:

 

1.       Potansiyel ürün veya hizmet alıcısının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

2.       Potansiyel ürün veya hizmet alıcısının taraf olduğu sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmelerin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

3.       Kanunda açıkça öngörülmüş olması ve/veya Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 4.   İlgili kişi tarafından alenileştirilmesidir.


C.     KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILDIĞI

Kişisel verileriniz; KVKK ’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri  çerçevesinde; sözleşmenin kurulması halinde hizmetin gerektiği gibi ifa edilebilmesi ve iş faaliyetinin yürütülebilmesi amaçlarıyla ve herhangi bir hukuki uyuşmazlık çıkması halinde, Şirketimizin iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, topluluk şirketlerine, hissedarlara, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve idari mercilere aktarılabilecektir.


D.     KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11 inci maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için https://www.tercihanalizi.com/ internet sitemizde yer alan Başvuru Formu ’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Üniversiteler Mah. 1596. Cad. No:95 A İç Kapı No:36 Çankaya/Ankara adresine, yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.